Tarieven en vergoeding GBGGZ 2018: 

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:


Code Prestatie                         Maximumtarief NZa *

180001 Kort, 294 minuten        € 487,26

180002 Middel, 495 minuten € 830,23

180003 Intensief, 750 minuten € 1.301,85

180004 Chronisch, 750 minuten € 1.201,50

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).


In het traject wordt alle directe en indirecte tijd besteed aan de behandeling geregistreerd.


De prestatie Onvolledig behandeltraject (betreft Generalistische Basis GGZ) met maximaal het bijhorende bedrag**:


Code Prestatie Maximumtarief **

180005 Onvolledig behandeltraject € 198,88


** wordt o.a. in rekening gebracht voor een intake zonder vervolgbehandeling, wanneer geen sprake is van een DSM-classificatie of wanneer vroegtijdig wordt geconcludeerd dat behandeling binnen de Gespecialiseerde GGZ geïndiceerd is

Ongecontracteerd werken. 

Ik heb ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Ik werk dus contractvrij. Dit betekent dat ik de behandelingen rechtstreeks via u of via een zogenaamde 'akte van cessie' declareer. In dit laatste geval declareer ik de kosten van de behandeling rechtstreeks bij de verzekeraar, met de geldende maximale vergoedingen. 


Verzekeraars betalen bij een natura verzekering tussen de 60 en 80% van het gemiddeld overeengekomen tarief. Ik hanteer een minimum van 75% van het NZA-tarief.  Mocht uw verzekering minder dan 75% van het NZA-tarief vergoeden, vraag ik u de nota aan te vullen tot die 75%. Hier ziet u een overzicht van de vergoedingen van verschillende verzekeringen. 


Bij een restitutiepolis heeft u gegarandeerd volledige vergoeding van de zorgkosten, met uitzondering van het eventuele eigen risico. 


Ik adviseer u om de eigen polis goed te bekijken en bij onduidelijkheden of vragen contact op te nemen met uw verzekeraar. 
Houd er rekening mee dat eerst uw eigen risico zal worden aangesproken. 


Bij overige prestaties (overig zorgproduct of ozp) wordt het door de NZA vastgestelde maximumtarief gehanteerd, zijnde 101,03 euro per consult.


No showtarief of te laat afgemeld (< 24u tevoren): 65 euro

Betalingsvoorwaarden 

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog  (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

 

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

 

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

 

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

 

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.